BALTIJAS VADOŠO IZSTĀŽU RĪKOTĀJS

Privātuma politika

SIA “BT 1” (turpmāk – “mēs”) veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā, un lai jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai kārtībai un vadlīnijām. Mēs esam iecēluši amatā datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mēs cienām jūsu tiesības uz privātumu un apņemamies to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – privātuma politika). Šajā privātuma politikā informēsim jūs, kā apstrādājam jūsu personas datus. Mēs apņemamies būt atklāti pret jums un sniegt skaidru, saprotamu informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, kāds ir apstrādes nolūks, cik ilgi mēs uzglabājam personas datus un kāds ir apstrādes tiesiskais pamats, kā arī citu informāciju, kāda mums ir jāsniedz saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Šai privātuma politikā ietvertais:

1. Personas datu apstrādes nolūki un kategorijas

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus, un apstrādei ir šādi nolūki un tiesiskie pamati:

1.1. Organizēto pasākumu norises atspoguļošana

Mūsu organizētajos pasākumos un norises vietās, kur notiek pasākuma fotografēšana un tiek veikti videoieraksti, dalībnieku, apmeklētāju foto un video attēli var tikt apstrādāti, saglabājot tos mūsu arhīvos un izvietojot mūsu tīmekļvietnē, mūsu administrētajos sociālo tīklu profilos un citos informatīvajos materiālos.

Mēs, izvēloties informāciju publicēšanai, vienmēr piemērojam visaugstākos ētikas standartus, tādējādi cenšoties nodrošināt, ka ar šīm publikācijām netiek aizskartas jūsu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi mēs apzināmies, ka mums, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi par iespējamo ietekmi, tāpēc, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedzam ikvienam jebkurā laikā sazināties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, lai jūs varētu iebilst pret attiecīgo datu apstrādi.

Personas datu kategorijas

Apstrādes tiesiskais pamats

Attēls, audio, video un citi personas dati un darbība, kas atrodas fotokameru un kameru redzamības laukā

Mūsu likumīgās intereses atspoguļot mūsu organizētos pasākumus plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot mūsu rīkoto pasākumu un zīmola atpazīstamību.

Mēs plānojam šos datus glabāt pastāvīgi. Tāpat mēs, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu, paskaidrojam, ka, ņemot vērā minētās datu apstrādes mērķi – publiskot informāciju par mūsu pasākumiem –, daļa iegūto materiālu var būt publiski pieejami, un tādējādi jebkura trešā persona var tiem piekļūt.

Ievērojot apstākli, ka personas datu apstrādes mērķis ir sasniegt neierobežotu personu loku, publicētos datus saņems jebkurš interesents, kas apmeklēs mūsu uzturētās tīmekļvietnes un sociālos tīklus.

Lai pildītu savu juridisko pienākumu un īstenotu savas juridiskās intereses, mēs varam nosūtīt jūsu personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma.

1.2. Izstādes platības rezervācija, pieteikums un dalība tajā

Lai nodrošinātu mūsu organizēto izstāžu klientus ar apbūves laukumu, papildaprīkojumu un nodrošinātu stendu izbūvi, mums ir nepieciešams apstrādāt klientu uzņēmumu kontaktpersonu datus, kurus ievācam, rezervējot un piesakot dalību izstādei.

Personas datu kategorijas

Apstrādes tiesiskais pamats

• Vārds
• Uzvārds
• E-pasta adrese
• Tālruņa numurs
• Uzņēmuma nosaukums
• Amats

Līguma izpildes nodrošināšanai, grāmatvedības un klientu administrēšanas nolūkos un mūsu likumīgās intereses

Mēs plānojam šos personas datus glabāt pastāvīgi. Atsevišķos gadījumos šo datu uzglabāšanas laiks varētu būt 10 gadi pēc sadarbības līguma noslēgšanas brīža.

Personas datu saņēmēji var būt mūsu pilnvarotie darbinieki un pieaicinātie personas datu apstrādātāji, mūsu koppārziņi uzņēmuma grupas ietvaros. Trešajām pusēm personas dati var tikt nodoti noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju, piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā – mūsu likumisko interešu realizācijai, tas ir, pakalpojumu sniedzējam, lai uzlabotu pakalpojumu servisu vai lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu pasākumu izstāžu apmeklētājiem.

Ievērojot apstākli, ka kādam no personas datu apstrādes mērķiem ir nepieciešamība sasniegt neierobežotu personu loku, publicētos datus (piemēram, izstāžu katalogs) saņems jebkurš interesents, kas apmeklēs mūsu uzturētās sociālos tīklu vietnes.

Lai pildītu savu juridisko pienākumu un īstenotu savas juridiskās intereses, mēs varam nosūtīt jūsu personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma.

1.3. Rēķini fiziskām personām

Personas datu kategorijas

Apstrādes tiesiskais pamats

• Vārds
• Uzvārds
• PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs)
• Saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs
• Adrese
• E-pasta adrese
• Tālruņa numurs

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai pildītu piemērojamajos tiesību aktos noteiktos pienākumus.

Taču, ja mēs uzglabājam jūsu personas datus mūsu likumīgo interešu aizsardzības nolūkā, piemēram, lai piedzītu parādus un/vai iekasētu citus maksājumus, šajā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir mūsu likumīgo tiesību aizstāvība.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai varētu atbilstoši izrakstīt vai saņemt rēķinus, tas ir, saskaņā ar likumdošanas prasībām, un lai varētu nodrošināt Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas pareizību. Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai nepieciešamības gadījumā varētu piedzīt parādus un/vai iekasēt citus maksājumus, celt, īstenot un aizstāvēt likumīgās prasības saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm.

Jūsu personas datus uzglabā 10 gadus pēc rēķina izrakstīšanas vai saņemšanas.

Mēs varam nodot jūsu personas datus bankām, valsts institūcijām (galvenokārt Valsts ieņēmumu dienestam), auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, grāmatvedības programmatūras uzturēšanas uzņēmumam.

1.4. Ieejas biļešu un karšu iegāde. Profesionālo apmeklētāju, viesu un apmeklētāju reģistrācija

Personas datu kategorijas

Apstrādes tiesiskais pamats

• Vārds
• Uzvārds
• E-pasta adrese
• Tālruņa numurs
• Profesija
• Darba vieta
• Valsts
• Amats

Mūsu likumīgās intereses uzturēt statistikas datus par profesionālajiem apmeklētajiem, viesiem utt., kā arī uz piekrišanas pamata sūtīt tiešā mārketinga piedāvājumus.

Lai sniegtu pakalpojumus, realizētu mūsu likumiskās intereses, mēs varam ievākt un apstrādāt jūsu kā profesionālo apmeklētāju, viesu un apmeklētāju personas datus:

• lai nodrošinātu jums ieejas karšu iegādi;
• lai parakstītu vienošanās, īstenotu tās un/vai sazinātos ar jums gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt savstarpējo sadarbību vai jums potenciāli interesējošos jautājumos un piedāvājumos;
• lai veicinātu jaunu un uzturētu esošo sadarbību, mēs varam nosūtīt jums jaunumus, ziņas, piedāvājumus, kas varētu būt jums interesanti un saistīti ar mūsu pakalpojumu sniegšanu, ja ir saņemta jūsu piekrišana vai arī jūs iepriekš esat izmantojuši mūsu pakalpojumus;
• lai uzturētu ikgadējo izstāžu statistikas datubāzi, kas ir svarīgs aspekts izstāžu un tamlīdzīgu pasākumu organizēšanas procesā;
• caur tiešsaistes formām – piesakoties kontaktbiržām, reģistrējoties kā pasākumu profesionālais apmeklētājs un preses pārstāvis, un lai nodrošinātu personificētas ieejas un akreditācijas karšu izgatavošanu.

Mēs izmantojam un glabājam šos personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams vai atļauts tiem nolūkiem, kuriem dati tika iegūti, vai lai nodrošinātu mūsu tiesisko interešu realizāciju.

Jūsu personas datus, kurus izmantojam tiešajam mārketingam, mēs apstrādājam, kamēr ir spēkā jūsu piekrišana šai attiecīgajai apstrādei. Uzsveram, ka šī apstrāde var tikt pārtraukta pēc pirmā jūsu pieprasījuma, attiecīgi saglabājot atzīmi par jūsu atteikšanos no šīs apstrādes. Jums vienmēr ir tiesības atteikties no šādu ziņu saņemšanas, rakstot uz: info@bt1.lv

Personas datu saņēmēji var būt mūsu pilnvarotie darbinieki un pieaicinātie personas datu apstrādātāji, mūsu koppārziņi uzņēmuma grupas ietvaros. Bez tiesiska pamata jūsu kā profesionālo apmeklētāju, viesu un apmeklētāju personas datu apstrāde netiek nodota trešajām pusēm vai kā citādi paredzēts dalīties ar šiem jūsu personas datiem.

1.5. Virtuālais asistents

Mūsu virtuālais asistents pieejams RIGA COMM izstādes mājaslapas un Facebook Messenger lietotājiem. Virtuālā asistenta mērķis ir sniegt klientiem atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par konferences, foruma un izstādes norisi, norises programmu un lektoriem.

RIGA COMM mājaslapas virtuālā asistenta lietotājiiem, protams, ir iespēja norādīt savus personu datus sarunās. SIA “BT 1” aicina saziņā nerakstīt personiska rakstura informāciju.

Virtuālā asistenta lietotāji reģistrējoties Facebook Messenger servisam, apstiprina informāciju, kādu tie nodod Facebook. Dati tiek saglabāti saskaņa ar Facebook noteikumiem, kuriem piekrīt katrs lietotājs. Līdz ar to SIA “BT 1” saņem datus par sarunām, kā arī lietotāja vārdu un uzvārdu, kuri uzreiz tiek glabāti saskaņā ar Facebook Messenger noteikumiem.

Personu datu atrašanās virtuālā asistenta sarunās ir iespējama tikai tad, ja tos ievada pats lietotājs. SIA “BT 1” neveic šādu datu turpmāku apstrādi. SIA “BT 1” nenodod šos sarunu datus trešajām personām.

2. Personas datu aizsardzība

Attiecībā uz jūsu sniegtajiem personas datiem mēs ievērojam šādus piesardzības pasākumus:

2.1. Drošība

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un pamatā tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam.

2.2. Nosūtīšana pāri robežai

Mēs nesūtām jūsu personas datus trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas.

3. Jūsu tiesības

Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīgā datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām jūsu tiesībām:

3.1. tiesībām piekļūt jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
3.2. tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
3.3. tiesībām tikt aizmirstam (jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir tiesisks pienākums šos datus apstrādāt, tai skaitā glabāt, vai apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);
3.4. tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);
3.5. tiesībām ierobežot savu datu apstrādi (noteiktos apstākļos jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi);
3.6. tiesībām iebilst pret savu datu apstrādi (jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam jūsu datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses);
3.7. tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Lai īstenotu savas tiesības piekļūt jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

• rakstveida formā klātienē mūsu birojā Ķīpsalas iela 8, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
• elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par jūsu identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram, bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi.

4. Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Mēs regulāri pārskatām savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2022. gada 18. augustā.

5. Kontakti

Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, prasības vai arī jūs vēlētos sniegt atsauksmi, lūdzu, sazinies ar mums:

SIA “BT 1”, reģistrācijas numurs: LV40003241394, juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-1048, Latvija, tālruņa numurs: +371 67065000, e-pasta adrese: info@bt1.lv.

Jūs varat sazināties arī ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, tālruņa numurs: +371 67065000 vai arī nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi: vl.1tb@opd.
Top