BALTIJAS VADOŠO IZSTĀŽU RĪKOTĀJS

Privātuma politika

SIA BT 1 (turpmāk – “mēs”) veicam attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mēs cienam Jūsu tiesības uz privātumu un apņemamies to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – privātuma politika). Šajā privātuma politikā mēs informēsim Jūs par to, kā apstrādājam Jūsu personas datus. Mēs apņemamies būt atklāti pret Jums un sniegt skaidru, saprotamu informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, kāds ir apstrādes nolūks, cik ilgi mēs uzglabājam personas datus un kāds ir apstrādes juridiskais pamats, kā arī citu informāciju, kāda mums jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Šai privātuma politikā ietvertais:

1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus, un apstrādei ir sekojoši nolūki un juridiskie pamati:

1.1. Organizēto pasākumu norises atspoguļošana

Mūsu organizētajos pasākumos un norises vietās, kur notiek pasākuma foto un video ierakstu veikšana, dalībnieku, apmeklētāju foto un video attēli var tikt apstrādāti, saglabājot tos mūsu arhīvos un izvietojot tos mūsu tīmekļvietnē, mūsu administrētajos sociālo tīklu profilos un citos informatīvajos materiālos.

Mēs, izvēloties kādu informāciju publicēt, vienmēr piemērojam visaugstākos ētikas standartus, tādējādi cenšoties nodrošināt, ka ar šīm publikācijām netiek aizskartas Jūsu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi mēs apzināmies, ka mums, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi par iespējamo ietekmi, tāpēc mēs, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedzam jebkuram no Jums jebkurā laikā sazināties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, lai Jūs varētu iebilst pret attiecīgo datu apstrādi.

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

Attēls, audio, video un citi personas dati un darbība, kas atrodas fotokameru un kameru redzamības laukā.

Mūsu likumīgās intereses atspoguļot mūsu organizētos pasākumus plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot mūsu rīkoto pasākumu un zīmola kā tāda atpazīstamību.

Mēs plānojam šos datus glabāt pastāvīgi. Tāpat mēs, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu, paskaidrojam, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par mūsu pasākumiem, tad daļa iegūto materiālu var būt publiski pieejami un tādējādi jebkura trešā persona var tiem piekļūt.

Personas datu saņēmēji var būt mūsu pilnvarotie darbinieki un pieaicinātie personas datu apstrādātāji. Trešajai personai personas dati var tikt nodoti noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā - mūsu likumisko interešu realizācijai, tas ir, pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu videomontāžas darbus, lai uzlabotu pakalpojumu servisu vai lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu pasākuma apmeklētājiem.

Ievērojot apstākli, ka personas datu apstrādes mērķis ir sasniegt neierobežotu personu loku, publicētos datus saņems jebkurš interesents, kas apmeklēs mūsu uzturētos sociālos tīklus.

Lai pildītu savu juridisko pienākumu un lai īstenotu savas juridiskās intereses mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma.

1.2. Rēķini fiziskām personām vai rēķini no fiziskām personām

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

• vārds;
• uzvārds;
• PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs);
• saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs;
• adrese;
• kontaktinformācija – e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktos pienākumus.

Taču, ja mēs uzglabājam Jūsu personas datus mūsu likumīgo interešu aizsardzības nolūkā, piemēram, lai piedzītu parādus un/vai iekasētu citus maksājumus, šajā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir mūsu likumīgo tiesību aizstāvība.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu atbilstoši izrakstīt vai saņemt rēķinus, tas ir, saskaņā ar likumdošanas prasībām un lai varētu nodrošināt Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas pareizību. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nepieciešamības gadījumā varētu piedzīt parādus un/vai iekasēt citus maksājumus un celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm.

Jūsu personas datus uzglabā 10 gadus pēc rēķina izrakstīšanas vai saņemšanas.

Mēs varam nodot Jūsu personas datus bankām, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, grāmatvedības programmatūras uzturēšanas uzņēmumam.

1.3. Uzņēmējdarbības partneru vai potenciālo uzņēmējdarbības partneru darbinieku un pārstāvju personas dati

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

• vārds;
• uzvārds;
• e-pasta adrese;
• tālruņa numurs;
• amats.

Mūsu likumīgās intereses slēgt un īstenot vienošanās ar uzņēmējdarbības partneriem un veidot jaunas attiecības ar potenciāliem partneriem.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kā uzņēmējdarbības partnera darbinieka vai pārstāvja datus, lai parakstītu vienošanās, īstenotu tās un/vai sazinātos ar vienošanās īstenošanu saistītos jautājumos.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kā potenciālā uzņēmējdarbības partnera darbinieka vai pārstāvja datus, lai veidotu jaunas uzņēmējdarbības attiecības (piemēram, saņemot komerciālus piedāvājumus mūsu konkursos).

Jūsu personas datus kā uzņēmējdarbības partnera darbinieka vai pārstāvja datus mēs uzglabājam 10 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā gadu pēc atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanas.

Jūsu personas datus kā potenciālā uzņēmējdarbības partnera vai pārstāvja datus uzglabā līdz konkursa beigām.

Mēs varam atklāt Jūsu personas datus auditoriem, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), finanšu un juridiskajiem konsultantiem, grāmatvedības programmatūras uzturēšanas uzņēmumam.

2. Personas datu aizsardzība

Attiecībā uz Jūsu sniegtajiem personas datiem mēs ievērojam šādus piesardzības pasākumus:

• drošība.

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam.

• nosūtīšana pāri robežai.

Mēs nesūtam Jūsu personas datus trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.

3. Jūsu tiesības

Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām Jūsu tiesībām:

• tiesībām piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
• tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
• tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, tai skaitā glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);
• tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);
• tiesībām ierobežot savu datu apstrādi (noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi);
• tiesībām iebilst pret savu datu apstrādi (Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses);
• tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Lai īstenotu savas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

• rakstveida formā klātienē mūsu birojā Ķīpsalas iela 8, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
• elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par Jūsu identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi.

4. Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Mēs regulāri pārskatām savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2018. gada 31. maijā.

5. Kontakti

Ja Jums ir jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, prasības vai arī tu vēlētos sniegt atsauksmi, lūdzu, sazinies ar mums:

SIA BT 1, reģistrācijas numurs: LV40003241394, juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-1048, Latvija, tālruņa numurs: +371 67065000, e-pasta adrese: info@bt1.lv.

Kā arī Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, tālruņa numurs: +371 67065000 vai arī nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi: vl.1tb@opd.
Top