Latvijas Kultūras akadēmija kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti un sadarbībā ar Vidzemes augstskolu piedāvās jaunas maģistra studiju programmas2020. gada augustā Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) plāno uzņemšanu divās jaunās maģistra studiju programmās – “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” un “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”. Abas programmas izstrādātas ESF projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros un tiek gatavotas licencēšanai.

Latvijas Kultūras akadēmija un Rīgas Tehniskā universitāte 2020. gadā plāno uzņemt studentus jaunā starptautiskā, starpdisciplinārā maģistra studiju programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments”. Programmā galvenā uzmanība tiks vērsta uz radošo industriju sektora izpratnes sekmēšanu dažādos aspektos – personīgajā, korporatīvajā jeb organizāciju līmenī un globālajā līmenī. Programmā tiks aplūkotas sociālās un ekonomiskās pārmaiņas pasaulē, kas ietekmē uzņēmējdarbības vidi, kultūras un radošā sektora darbību, sekmēta stratēģiskā izpratne, finanšpratība un radošums uzņēmējdarbībā, kritiskā domāšana, kā arī veicināta programmā studējošo personīgā izaugsme caur radošuma, kultūrpratības spēju pilnveidi. Programmā paredzēts uzņemt studentus ar dažādu līdzšinējo izglītību, bet, lai sagatavotu studijām programmā, plānoti divi ievadmoduļi, kas tiks piedāvāti atkarībā no iegūtā bakalaura grāda.

Nozīmīga loma programmas izstrādē ir bijusi Olborgas universitātes (Dānija) partneru iesaistei, notikušas vairākas pieredzes apmaiņas vizītes Olborgas universitātē, organizēts seminārs LKA un RTU docētājiem par problēmās balstītu studiju pieeju, ko vadīja Olborgas Universtitātes profesore Julie Borup Jensen un asociētā profesore Anja Overgaard Thomassen. Programmas mērķis ir sagatavot izaugsmes procesus vadītspējīgus, radoši un stratēģiski domājošus, daudzveidību novērtēt un pielietot spējīgus pārmaiņu līderus.

Savukārt sadarbībā ar Vidzemes augstskolu LKA 2020. gadā uzņems starpdisciplinārā maģistra programmā “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”, jaunās programmas uzmanības centrā ir kultūras mantojuma nozīmes paradigmas maiņa un tā formu dažādība mūsdienās, kas pieprasa jauna veida kultūras mantojuma komunikācijas un pārvaldības praksi. Programmas mērķis ir nodrošināt studējošos ar tādu zināšanu un kompetenču kopumu, kas sekmē izpratni par kultūras mantojuma dažādību un nozīmi mūsdienās, tā interpretācijas iespējām, tā potenciālu kā resursam, attīstot kritisku un radošu domāšanas veidu, lai kultūras mantojumu pārvaldītu, interpretētu un komunicētu visdažādākajos veidos. Programma būs starptautiskas ievirzes – studiju procesā piedalīsies ne vien Latvijas pasniedzēji un nozares profesionāļi, bet arī ārvalstu.

Programmas mērķauditorija ir ne tikai atmiņas institūciju, ar mantojumu saistītu valsts iestāžu, pašvaldību darbinieki, bet arī kultūras centru vadītāji, tūrisma, restaurācijas, mantojuma vietu, aģentūru darbinieki, kā arī tie, kas vēlas īstenot uz kultūras mantojumu balstītu vai ar to saistītu uzņēmējdarbību.
Vairāk par jaunajām programmām: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/kategorija/

Papildu informācija:
www.lka.edu.lv
instagram.com/lkakademija/
facebook.com/LKAkademija
twitter.com/LKAkademija17731932_9981.jpg