SKOLA 2024 - Apgāds “Zinātne” piedāvās plašu kultūrvēsturiskās literatūras klāstu BT 1 Header Bar
Baltijas vadošo izstāžu rīkotājs

Apgāds “Zinātne” piedāvās plašu kultūrvēsturiskās literatūras klāstu


Apgāds “Zinātne” izstādes “Skola 2024” apmeklētājiem piedāvās plašu kultūrvēsturiskās literatūras klāstu: pētījumus folklorā, etnogrāfijā, literatūrzinātnē, mākslas vēsturē, filozofijā un psiholoģijā. Tostarp būs arī  Rucavas cimdu mantojums. 19. gs. beigas – 20. gadsimts, ko sastādījusi Dr.hist. Aija Jansone, Valda Bērziņa Militārais stratēģis Jukums Vācietis laikmetu griežos” un "Rūdolfs Blaumanis. DARBU IZLASE", ko sastādījusi Dr.philol. Līvija Volkova.

“Rucavas cimdu mantojums. 19. gs. beigas – 20. gadsimts
Sast. Dr.hist. Aija Jansone

Rucavas iedzīvotāji rūpīgi glabā iepriekšējo paaudžu atstāto kultūras mantojumu, kas kalpo kā uzskates līdzeklis jaunās paaudzes un Rucavas viesu iepazīstināšanai ar 19.gs. nogales – 20. gs. vietējām sadzīves tradīcijām, bet zinātniekiem ir unikāla iespēja fiksēt saglabāto materiālu.

Etnogrāfes Aijas Jansones kultūrvēsturiskajā pētījumā bez rakstaino adījumu attīstības gaitas raksturojuma un 228 Rucavā uz vietas līdz mūsdienām saglabāto cimdu pāru (72 pirkstaiņi (pīrstiņi), 127 dubultie cimdi (dubulteņi) un 29 dūraiņi) foto un rakstu zīmējumiem sniegti praktiski ieteikumi Rucavas cimdu adīšanā. 

Pētījumā ir pievērsta uzmanība adījumu vēsturiskajai attīstībai un iemesliem, kāpēc adījumi bijuši atvērti jauninājumiem, kā uz to ietekmi atstāja gan politiskie, gan sociālekonomiskie, gan kultūras attīstības procesi, kam bija noteicošā loma rokdarbu attīstībā gan internacionālā, gan lokālā mērogā. 21. gs. sākumā etnogrāfu zinātnisko ekspedīciju laikā Rucavas un Dunikas pagastos pētījuma autore fiksēja 67 pirkstaiņus, 73 dubultos cimdus, 39 dūraiņus. No šī vākuma izdevumā ievietoti 179 adījumu fotoattēli un 20 rakstu zīmējumi. Izdevumu veido 5 nodaļas. 1. nodaļā Dr. hist. Aija Jansone ieskicē Rucavas adījumu izcelsmi un vēsturisko attīstību, kuru vienmēr ir ietekmējuši ekonomiskie apstākļi (sabiedrības ekonomiskais attīstības līmenis); psiholoģiskie faktori (cilvēka tieksme pēc atjaunotnes, estētisko un sociālo vērtību demonstrēšana) un zinātnes un tehnikas attīstība (iespēja veidot apģērbu, izmantojot jaunākos zinātnes atklājumus un jaunākās tehnoloģijas). Nodaļa ilustrēta ar 97 attēliem. 2.-4. nodaļās “Pirkstaiņi”, “Dūraiņi” un “Dubultie cimdi” ievietoti 228 Rucavā uz vietas konstatētie cimdi, tostarp 72 pirkstaiņi (pīrstiņi), 29 dūraiņi un 127 dubultie cimdi (dubulteņi), to vākšanas laikā tapušie foto uzņēmumi un Ingas Tapiņas rakstu zīmējumi.

Jāpiebilst, ka ziņu vākšana par minētajiem cimdiem, aizsākās 2005.-2008.g. etnogrāfu zinātnisko ekspedīciju laikā, bet vēlākos gados šai materiālu vākšanas darbā aktīvi iesaistījās arī Rucavas tradīciju klubs, Rucavas Amatniecības kopa un tradīciju kopa “Rucavas sievas”. 5. nodaļā Latvijā pazīstamā adīšanas prasmju pārzinātāja Ziedīte Muze sniedz praktiskus ieteikumus Rucavas cimdu adīšanā. Nodaļa ilustrēta ar 35 attēliem. Teksta tulkojums angļu valodā paver iespējas šo nozīmīgo kultūras mantojumu popularizēt arī ārvalstīs. Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Valdis Bērziņš Militārais stratēģis Jukums Vācietis laikmetu griežos

Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas sabiedrības veidotajā simts valsts populārāko personu sarakstā, kas publicēts atsevišķā izdevumā, iekļauts Jukums Vācietis. Pulkvedis, 5. Zemgales latviešu strēlnieku pulka komandieris, vēlāk padomju Krievijas visu bruņoto spēku virspavēlnieks, ģenerāļa Krasnova Donas kazaku armijas un admirāļa Kolčaka karaspēka satriecējs, ģenerāļa Deņikina balto spēku sagrāves plāna autors.

Dr.habil.hist. Valdis Bērziņš grāmatā izsekojis bezpartejiskā un nacionāli noskaņotā latvieša rīcības apstākļiem un rezultātiem Krievijas pilsoņkara “dīķī” starp Ļeņinu, Trocki un Sverdlovu – boļševiku elites haizivīm jeb varasvīriem. 2023. gada novembrī apritēja 150 gadu kopš Jukuma Vācieša dzimšanas, bet viņa dzīvību izdzēsa staļinisko benžu lodes nepilnu 65 gadu vecumā. Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Rūdolfs Blaumanis. DARBU IZLASE
Dr.philol. Līvijas Volkovas sastādījums, komentāri un apceres

Izdevums veltīts Rūdolfa Blaumaņa 160. dzimšanas dienai, ko atzīmējām 2023. gada 1. janvārī, lai, piemiņas laika rosināti, mēs atkārtoti atgādinātu sev, kādas vērtības rakstnieks ir radījis likteņa atvēlētajos divdesmit darba gados.

Izlasei lielākoties ir izraudzīti tie Rūdolfa Blaumaņa darbi, kuriem līdz šim pievērsta mazāka uzmanība. Prozas nodaļā līdzās trim populārajām latviešu novelistikas virsotnēm (“Raudupiete”, “Andriksons”, “Salna pavasarī”) liela vieta ierādīta miniatūrfomas tēlojumiem. Humors grāmatā ienāk gan ar prozu, gan dzeju, gan ar divām lugām (“No saldenās pudeles” un “Pēc pirmā mītiņa”). Kas attiecas uz satīru, tad prozā un dzejā tā atlasīta pēc divām pazīmēm. Pirmkārt, satīra, kuras uzbrukumu mērķis ir diletantisms literatūrā vai vienkārši necieņa pret radošo darbu un to pārstāvošām pesonībām. Otrkārt, akcentēta tiek Blaumaņa asā politiskā satīra, lai oponētu dažkārt paustajam uzskatam par rakstnieka pasivitāti sabiedriski politiskajos jautājumos.

Dramaturģijas nodaļā līdzās abām komēdijām ir divi nopietni un literatūrvēsturiski ļoti nozīmīgi darbi: “Pazudušais dēls” – pirmā luga, kas latviešu dramaturģiju ieveda modernā, Rietumeiropas līmeņa aplocē, un rakstnieka mūža apoteoze – viencēliens “Sestdienas vakars”. Atgādinājumam, ka Blaumanis bija arī literatūrkritiķis un žurnālists, izlasē ir iekļauti pieci viņa raksti – par H. Ibsena radošā darba metodēm, H. Zūdermaņa lugas analīze, bet publicistikas jomā – apceres par izcilo sabiedrisko un valsts darbinieku Hamilkāru fon Felkerzāmu un Anglijas koloniālisma politiku.

Līvijas Volkovas komentāros līdzās obligātajām norādēm par darbu pirmpublicējumiem, atkarībā no attiecīgā darba specifikas un pētniecībai nepieciešamajiem saglabātajiem materiāliem, tiek dots arī viens vai vairāki no trim šādiem skaidrojumu variantiem: 1) darba tapšanas impulsi (intīmie pārdzīvojumi, reāli notikumi tuvākajā apkārtnē vai publiskajā telpā, citu rakstnieku darbi); 2) darba veidošanas gaita, t. s. radošā laboratorija; 3) citu personu vērtējumi.
Seno vārdu un apvidvārdu skaidrojumi ne tikai palīdz labāk uztvert visas darbos ietvertās nianses, bet atklāj arī Blaumaņa taktiku to lietojumā.
Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

SIA Apgāds „Zinātne” ir 1951. gadā dibinātās Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevniecības „Zinātne” darbības turpinātājs. Saglabājot iesāktos tematiskos virzienus, apgāds izdod vārdnīcas, monogrāfijas un apcerējumus par Latvijas vēsturi, folkloru, etnogrāfiju, latviešu literatūru, valodu, mākslu, ekonomiku, izcilus antīko domātāju darbus, pētījumus sociālajās zinātnēs.

https://www.zinatnesgramatas.lv