"Zinātne" piedāvās vairākus jaunus un interesantus kultūrvēsturiskus izdevumus


Apgāda „Zinātne” īpašais piedāvājums “Latvijas Grāmatu izstādes 2022” apmeklētājiem:

Silvija Radzobe. “ČAKS un laiks’
Cietais sējums, 384 lpp., il.

“Čaks un laiks” ir Silvijas Radzobes grāmata, kas izdota Zanes Radzobes redakcijā. Tā būtu citādāka, ja to pabeigt būtu bijis lemts autorei pašai. Grāmatai bija skaidra iecere, bet ne struktūra, atsevišķas tās daļas bija nepabeigts melnraksts. Pabeidzot iesākto, Zanei bija svarīgi, lai tā tomēr būtu Silvijas Radzobes grāmata.
Monogrāfija strukturēta četrās daļās ar apakšnodaļām, un katrai no tām ir atšķirīga tēma: Čaks Krievijas Pilsoņu kara laikā, Čaks attiecībās ar daiļo dzimumu, Čaks un Rīga, “Mūžības skartie”. Šajā grāmatā ir atklāts tāds Čaks, kādu viņa mīļotāji nepazīst un kas, iespējams, šokēs – Čaks, kas aģitē par padomju varu; Čaks, kuru ideoloģisku iemeslu dēļ nemīl neviena no mūžam mainīgajām varām; Čaks, kas drīzāk ir ciniķis, nevis lirisks mīlētājs… Čaks, kas nevis vienkārši raksta, ko redz un jūt, bet mākslinieks, kurš savai profesijai pieiet ļoti nopietni, sistemātiski veidojot savu stilu, studējot gan sava laika, gan klasikas lielmeistarus.
Atšķirīgās nodaļas spilgti atklāj Silvijas Radzobes kā pētnieces īpašo vietu Latvijas literatūrzinātnieku vidū. Viņas plašās zināšanas par Eiropas un krievu kultūru ļauj viņai spoži interpretēt dzeju, analizējot tās tēmas un tēlus, atklājot Čaku kā intelektuālu un ļoti sarežģītu mākslinieku. Viņas pārliecība, ka māksla ir cieši saistīta ar savu laiku un arī humanitārās zinātnes jābalsta faktos un pierādījumos, nevis minējumos un labticīgos pieņēmumos, vainagojusies ar skrupulozu vēsturisku pētījumu, kas rāda Čaku sava laika – sociālo, politisko, mākslas procesu - kontekstā. Monogrāfija izdota ar Rīgas domes un Valsts Kultūrkapitāla mērķprogrammas KULTŪRelpa finansiālu atbalstu.


Almas Makovskas pasakas/ sērijā “Novadu folklora”
Sast. Dr.philol. Guntis Pakalns
Mīkstais sējums ar atlokiem, 304 lpp., il.

Alma Makovska (1922–2004) latviešu folkloristikā ir unikāla kā vispamatīgāk audio un video ierakstos dokumentētajā teicēja – viņas mantojums fiksēts vairāk nekā 100 ierakstu stundās. Grāmatas sastādītājs Guntis Pakalns sastapa viņu 1987. gada vasarā un regulāri intervēja 18 gadus. Viņas divu stundu ilgā uzstāšanās “Baltica 1991” bija pirmais stāstnieku pasākums šī festivāla vēsturē. Teicējas mutvārdu mantojums ir ļoti bagāts un daudzveidīgs. Viņas stāstījumos saglabātas dzimtas un apkārtnes teikas, nostāsti un atmiņas vairāku paaudžu garumā. Viņa runā Vandzenes puses izloksnē, kur sastopamas senas vārdu formas, savādi izteicieni, gramatikas un sintakses īpatnības. Grāmatā pasakas atveidotas literārā valodā, saglabājot tikai dažus izlokšnu paraugus. Pasakas ir A. Makovskas mantojuma būtiska sastāvdaļa. Pasaku stāstīšanas tradīcijas, spriežot pēc teicējas un viņas radinieku ziņām, dzimtā pastāvējušas vismaz četru paaudžu garumā, pie tam stāstītāji lielākoties bijuši vīrieši. Līdz šim katra “Novadu folkloras” grāmata ir piedāvājusi jaunus reģionālās un lokālās folkloras aspektus. Arī šī nav izņēmums – tā stāsta par vienas dzimtas pasaku tradīciju vienā konkrētā Latvijas vietā.
Daudzas A. Makovskas pasakas, protams, ir vairāk vai mazāk pazīstamu pasaku varianti – par to konkrētas norādes lasāmas komentāros grāmatas beigu daļā. Bet ir vairākas pasakas, kurām ļoti līdzīgas nav izdevies atrast latviešu pasaku publicējumos – “Aldiņš”, “Morāģis”, “Kupris”, “Klikata-Copata”, “Olī, olā, vai ir pils, vai nav pils?” u. c. Tās varētu būt teicējas dzimtā vai šajā apvidū izveidojušies pasaku vai teiku lokāli varianti. Izdevumu papildina plašs sastādītāja pēcvārds. Grāmatas izdošanu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Deniss Hanovs. “Sarkanā samta stāsti: Eiropas kultūras vēsture operā”
Mīkstie vāki ar atlokiem, 368 lpp., il.

Grāmatas autors kulturologs Dr. art. Deniss Hanovs vairākus gadus Latvijas Radio 3 ir vadījis operas vēsturei veltītus raidījumus, kuru pārstrādātu saturu viņš apkopojis grāmatā. Autors izvēlējies 15 operas, par kurām tiek stāstīts saistībā ar plašu vēsturisko (kultūras, mākslas, mūzikas, literatūras, sociāli politiskās u. tml. vēstures) fonu. Autora pieeja ir ļoti laikmetīga, holistiska, viņam labi padodas atsklāt katras aplūkotās operas horizontālos un vertikālos kontekstus, proti, parādīt konkrētā darba saistību ar tā laika norisēm citās laikmetīgajās sabiedrības dzīves jomās, kā arī atsegt ideju attīstību laika ritumā, atbalsis no iepriekšējiem laikmetiem un ideju ietiekšanos nākotnē.
Aplūkoto operu hronoloģiskās robežas ir ļoti plašas. Autora interesi saistījusi gan Džūlio Kačīni opera ”Eiridīke”, kas izrādīta 1600. gadā un tiek uzskatīta par pašu pirmo šī mūzikas žanra darbu, gan arī 2007. gadā tapusī amerikāņu komponista Deivida Karlsona opera “Anna Kareņina”. Interesanti, ka autors necenšas darīt muzikologa darbu, viņu opera interesē tieši kā multidimensionāls sociāls notikums, tā ir būtiska Denisa Hanova pētījuma iezīme un vērtība. Opera ir iemesls, lai uzsāktu sarunu par sengrieķu mitoloģiju un antīkajām traģēdijām, par Senās Romas un viduslaiku vēsturi, tā ļauj risināt pavisam mūsdienīgas tēmas kā cilvēktiesības, dzimtes problemātika, operās atrodami arī atmiņu politikas un nacionālisma politikas pavedieni. Un, protams, viss cilvēcisko attiecību un jūtu spektrs: mīlestība, uzticēšanās, nodevība, naids, atriebība, uzupurēšanās, varmācība, nežēlība, patriotisms, ko izstāsta mūzikas instruments un cilvēka balss.
Katram stāstījumam autors ir pievienojis skaņdarbu norādes, kas kalpo kā ilustrācijas gan pašai operai, gan sociāli vēsturiskajam un kultūras fonam.
Grāmata ir ļoti informatīva, saistoša, tā rosina pārvarēt izolētu skatījumu uz notikumiem, aicina meklēt kopsakarības notiekošajā. Īpaši aktuāli tas ir saistībā ar jauno starpdisciplināro pieeju jauniešu izglītošanā. Grāmata šajā ziņā varētu kalpot kā lielisks mācību materiāls gan vidusskolēniem, gan studentiem.
Grāmatas mākslinieciskā dizaina koncepciju izstrādājis talantīgais Sanktpēterburgas mākslinieks Daniils Vjatkins. Izdošanu finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.


Arta Dumpe. “Dzīve mākslā”
Mīkstais sēj. ar atlokiem, 208 lpp., il.

Latvijas mākslinieku lokā tēlniece Arta Dumpe ir spilgta gan kā personība, gan kā izcila tēlniece. Viņas radošais mūžs ir kā saikne starp latviešu pirmajiem profesionālajiem māksliniekiem un mūsdienām, jo viņa ir mācījusies pie Jēkaba Bīnes, Teodora Zaļkalna, Kārļa Jansona, Emīla Meldera un Kārļa Zemdegas, kurš studentiem mācījis “nebūt mēmiem!”. Arta Dumpe to ir iegaumējusi, un arī viņas tēlniecību raksturo spēcīgs formu izteiksmīgums ar ārēju vai iekšēju dinamiku, kurā izpaužas arī mākslinieces raksturīpašības: patiesums un aizrautība. Artas Dumpes daiļrade ir bagāta ar dažādiem aspektiem, un tā ir tik pat daudzšķautņaina kā viņas personība, kuru precīzāk varam izprast mākslinieces atmiņās, kas apkopotas šajā grāmatā. Tajā ir tas pats vieglums, nepiespiestība, aizrautība, kas raksturo Artas Dumpes personību. Caur viena cilvēka mūža atmiņu prizmu varam iepazīt nozīmīgu laika posmu Latvijas vēsturē, mūsu kultūrvēsturiskās vietas, personības un it īpaši tēlniecības vēsturei nozīmīgus notikumus. Līdz ar sadzīviskiem sīkumiem, saistošiem ceļojumu iespaidiem un smagā darba aprakstiem, parādās Artas Dumpes daudzpusīgā šarmantā un temperamentīgā personība, kas atspoguļojas stāstot par savas ģimenes vēsturi, par prasībām mācību procesā gan vidējā, gan augstākā līmeņa mācību iestādēs, par interesantām tikšanās reizēm, kur varam iepazīt daudz Latvijai nozīmīgas personas, par tēlniecības darbu izveides procesu, par darbu pieņemšanas komisijām, par izstādēm, par pasūtījuma darbiem, par savām iecerēm un to realizāciju.
Mākslas vēsturē būtisks izziņas avots ir mākslinieka dienasgrāmatas, pieraksti, skices un atmiņas. Artas Dumpes radītais apjomīgais tekstuālais un vizuālais materiāls dod iespēju izprast mākslinieces radošā gara izaugsmi un realizēšanos Latvijai nozīmīgos mākslas darbos. Grāmatas izdošanu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Vairāk: www.zinatnesgramatas.lv
www.facebook.com/apgadszinatne1366516057_11179.jpg
992792426_11179.jpg
626832374_11179.jpg
726607582_11179.JPG