WART-MILK


Но. стедна: F3
Страна:  Польша

"OSM WART-MILK" pilsētā Sieradze pastāvīgi darbojas kopš 1926. gada. Uzņēmums apvieno piena ražošanas tradīcijas ar modernām tehnoloģijām, lai ražotu augstas kvalitātes piena produktus. "WART-MILK" galvenais mērķis ir palielināt klientu apmierinātību un nodrošināt Polijas un ārvalstu tirgiem (iekšējiem un ārējiem tirgiem) labākos piena produktus. "OSM WART-MILK" ražo produktus ar savu zīmolu "MU!", "ME!" un "Paczka od krowy": dzeramais piens, UHT piens ar dažādu tauku saturu: 0,5 %, 1,5 %, 2 %, 3,2 %, kazas piens, raudzēti produkti (piemēram, paniņas, kefīrs), krēmi, homogenizēts siers, biezpiens un arī sviests. "OSM WART-MILK" ražo arī pulvera izstrādājumus. "OSM WART-MILK" darbības galvenais mērķis ir ražot piena produktus, kas ir droši klienta veselībai un atbilst viņu vajadzībām. Visas "OSM WART-MILK" pūles ir veltītas kvalitātes uzlabošanai, īpašu uzmanību pievēršot produktu drošībai, kas faktiski ir saistīts ar HACCP analīzi un IFS standartiem.
The OSM WART-MILK in Sieradz has been working since 1926. This business combines dairy traditions with modern technologies to produce high quality dairy products. The major purpose of WART-MILK is to increase customer satisfaction and to provide the best dairy products to the Polish and foreign markets (internal and external markets). OSM WART-MILK has been producing the goods under its own brand “MU!”, “ME!” and “Paczka od Krowy”: drinking milk, UHT milk with different fat content: 0.5%, 1.5%, 2%, 3.2%, goat milk, fermented products (like buttermilk, kefir), creams, homogenized cheese, cottage cheese and also a butter. OSM WART-MILK also produce powder products. The superior aim of the OSM WART-MILK’s activity is to produce dairy products that are safe for customers’ health and meet their needs. All effort of OSM WART-MILK is dedicated to quality improvement, with a special focus on product’s health security that, in fact, is connected with HACCP analysis and IFS standards.
OSM WART-MILK в Серадзе работает постоянно с 1926 года. Это предприятие объединяет молочные традиции с современными технологиями производства высококачественных молочных продуктов. Основная цель компании WART-MILK - повышение удовлетворенности клиентов и обеспечение лучшего качества молочных продуктов на польском и зарубежных рынках (внутреннем и внешнем). OSM WART-MILK производит продукцию под собственной торговой маркой MU!, ME! i Paczka od Krowy: питьевое молоко, молоко UHT с различным содержанием жира: 0,5%, 1,5%, 1,5%, 2%, 3,2%, козье молоко, ферментированные продукты (пахта, кефир), кремы, гомогенизированный сыр, творог, а также сливочное масло. OSM WART-MILK также производит сухие продукты. Главной целью деятельности OSM WART-MILK является производство молочных продуктов, безопасных для здоровья и удовлетворяющих потребности заказчика. Все усилия OSM WART-MILK направлены на улучшение качества, с особым акцентом на безопасность продукции, что, по сути, связано с анализом HACCP и стандартами IFS.

Контакты

location_on ul. Wojska Polskiego 41/45, 98-200 Sieradz, Poland
link http://www.osmsieradz.pl
email biuro@osmsieradz.pl

Торговая марка
Отрасли

* В каталог помещена поданная участниками информация, и за ее содержание отвечает участник выставки.