bt1
1240.jpg
Назадь

E44

ZAĻĀ BRĪVĪBA

LVA

M: janis@zalabriviba.lv
W: http://www.zalabriviba.lv
T: 371 29118112
A: Lapu iela 17, Rīga, LV-1002, Latvija


"ZAĻĀ BRĪVĪBA" ir nevalstiska organizācija, kas risina vides un attīstības jautājumus. "ZAĻĀS BRĪVĪBAS" mērķis ir attīstīt sabiedrību, kurā cilvēki dzīvo saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi. To mēs sasniedzam: informējot sabiedrību par patērētājfilozofijas un globalizācijas tendenču ietekmi uz dabu un sociālo vidi; veicinot nevalstisko vides organizāciju līdzdalību nacionālās un starptautiskās likumdošanas izstrādāšanas, pieņemšanas un ieviešanas procesos; veicinot cilvēku efektīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kuri tieši vai netieši ietekmē viņu dzīvi; pretojoties ļaunprātīgai varas izmantošanai.


Green Liberty’s mission is to develop a society, where people live in harmony with each other and the environment. Green Liberty aims at informing people about social and environmental implications of current trends in consumerism, trade and globalization; empowering people to make meaningful decisions connected with their lives directly and indirectly; and opposing abuses of power. Green Liberty organizes press briefings, conferences, exhibitions, public lectures, expositions, and runs webpage and online campaigns. Green Liberty publishes environmental information, organizes different cultural and environmental actions, as well as does studies on socio-environmental issues and works on sustainable development and lifestyles, development issues and particularly on fair trade, climate and energy and waste related issues. Green Liberty also advocates government on sustainable development and environmental policy integration in various sectoral policies.


"ZALA BRIVIBA" – негосударственная организация, которая занимается решением вопросов экологии и развития. Цель "ZALA BRIVIBA" – сформировать общество, где люди живут в согласии с собой и окружающей средой. Мы достигаем этого, информируя общество о влиянии потребительской философии и тенденций глобализации на природу и социальную среду, способствуя вовлечению негосударственных экологических организаций в процессы разработки, принятия и внедрения национального и международного законодательства, поощряя эффективное вовлечение людей в процесс принятия решений по вопросам, прямо или косвенно затрагивающим их жизнь, сопротивляясь злоупотреблению властью.

D:

Jānis Brizga
K: Jānis Brizga

ŠEIT PULCĒJAS DOMĀJOŠIE UN TAISNĪGUMU MEKLĒJOŠIE!

Отрасли:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks