B17e-katalogs_side1.jpg
B17e-katalogs_side2.jpg
B17e-katalogs_side3.jpg
Atpakaļ

CZECH TOURISM AUTHORITY - CZECHTOURISM

CZE

M: vilnius@czechtourism.com
W: www.czechtourism.com
T: + 48 22 629 26 16
F: + 48 22 627 95 55
A: Vinohradska 46, 120 41 Praha 2, Czech Republic


Čehijas Republika ir moderns un dinamisks galamērķis ar bagātu vēsturi un unikālu dabu. Galvenais Čehijas Tūrisma aģentūras mērķis ir radīt jaunu skatījumu uz Čehijas Republiku, it īpaši tās izaugsmi no postkomunisma galamērķa par tūristiem pievilcīgu vietu. Viens no aģentūras uzdevumiem ir aicināt vietējos iedzīvotājus un ārzemju viesus iepazīt Čehijas Republikas skaistumu. Tā tiecas parādīt ne vien galvaspilsētu Prāgu, kurai pasaulē ir lieliska reputācija, bet galvenokārt vēl neatklāto reģionālo potenciālu. Citi Čehijas Tūrisma aģentūras mērķi ietver atkārtotu apmeklējumu skaita palielināšanu un tūristu apmierinātības uzlabošanu. Būtiska nozīme Čehijas Republikas popularitātes veicināšanā gan iekšzemē, gan ārvalstīs ir organizācijas mājaslapai. Portāls www.czechtourism.com iepazīstina ar Čehijas Republiku caur dažādiem produktiem un piesaista potenciālos ārvalstu viesus ar stāstiem par pilsētām, personībām, arhitektūru un lauku reģioniem, nevis atsevišķiem galamērķiem. Mūsu partneri izstādē "Balttour 2017": HELENA JUNGMANOVA - TRAVEL AGENCY ASTRA s.r.o. www.ck-astra.cz & OREA HOTELS & RESORTS www.orea.cz


The Czech Republic is a modern and dynamic destination with a rich history and unique natural beauty. The main vision of the CzechTourism agency is to create a new perception of the Czech Republic, in particular its transformation from a post-communist destination to an attractive location for tourists. One of the tasks of the agency is to convince domestic clients and foreign visitors to discover the beauty of the Czech Republic. In addition to the capital city of Prague, which has an exceptional reputation in the world, it primarily aims to show the potential of undiscovered regional places. Other objectives of CzechTourism include increasing the repetition of visits and the satisfaction of tourists. An integral part of the promotion of the Czech Republic at home and abroad is the website of the organization. The portal www.czechtourism.com presents the Czech Republic through various products and attracts potential foreign visitors not through isolated targets, but through the stories of the cities, personalities, architecture and countryside. Our partners at "Balttour 2017": HELENA JUNGMANOVA - TRAVEL AGENCY ASTRA s.r.o. www.ck-astra.cz & OREA HOTELS & RESORTS www.orea.cz


Чешская Республика – это современное и динамичное туристическое направление с богатой историей и уникальными природными красотами. Основная миссия агентства CzechTourism – формирование нового восприятия Чешской Республики с упором, прежде всего, на ее превращение из посткоммунистической страны в привлекательное туристическое направление. Поэтому одна из задач агентства – побудить местных жителей и гостей из-за рубежа к открытию красот Чехии. Кроме столицы страны, Праги, имеющей в мире отличную репутацию, агентство стремится, прежде всего, к раскрытию потенциала неизвестных мест в регионах. Среди других целей агентства CzechTourism – увеличение количества повторных визитов и удовлетворенность туристов. Неотъемлемой частью продвижения Чешской Республики в Чехии и за рубежом является веб-сайт организации. Портал www.czechtourism.com представляет Чехию посредством отдельных продуктов и привлекает потенциальных зарубежных гостей не изолированными целями, а историями городов, интересными личностями, архитектурой и пейзажем. Наши партнеры на выставке: HELENA JUNGMANOVA - TRAVEL AGENCY ASTRA s.r.o. www.ck-astra.cz & OREA HOTELS & RESORTS www.orea.cz

P:

Czech Republic
K: Ivana Bilkova

B:

1 Tūrisma organizācija/departaments/asociācija
6 Izejošais tūrisms
16 T I CT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks